รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1

Barista / บาริสต้า [ระยอง]

2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บาริสต้า มีประสบการณ์ทำงานร้านกาแฟ ทำกาแฟ - บุคลิกดี รักงานบริการ - มีความรับผิดชอบในการทำงาน - รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบ
คุณสมบัติ
วุฒิ ปวส , ปริญญาตรี อายุ 22 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบ สามารถทนเเรงกดดันได้ดี รักงานด้านบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2

Engineer [ระยอง]

10 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต , ติดต่อประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือกล
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3

EV Project [ระยอง]

4 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.เขียนแบบ-ออกแบบชิ้นส่วนต่อเติมรถยนต์ 2.สามารถใช้โปรแกรม Simulation ได้ 3.วางแผน และควบคุมการทำงานได้ 4.สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ 5.มีความรู้เกี่ยวกับควบคุมมอเตอร์ ระบบไฟของมอเตอร์ 6.มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 7.มีความรู้เกี่ยวกับการเดินไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง 8.มีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 9.สามารถเขียนวงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรมได้
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/เพศหญิง 2.อายุ 22 ปีขึ้นไป 3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.มีพื้นฐาน AutoCAD 5.มีทักษะด้าน Computer 6.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เบื้องต้น 7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 8.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ 9.มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4

Executive Secretary [ระยอง]

5 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจบริษัท 2.เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 3.เก็บความรับของบริษัทได้เป็นอย่างดี 4.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทัั้งภายในและภายนอก 5.การประสานงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมต่างๆ 6.กลั่นกรองหนังสือ และเอกสารอื่นๆ รวมถึงร่างโต้ตอบหนังสือที่เป็นทางการและไม่ทางการ 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท อายุ 28 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานทางด้านเลขานุการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
5

IT Support [ระยอง]

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แก้ไขปัญหา Hardware / Software 2. Install upgrade computer Hardware / Software 3. ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Ticket และ Call 4. Walk in และ Remote support ให้กับ user 5. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุ 25
- 32 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้าน HW, SW, Network 2
- 3 ปี
- มี Service mind
- สามารถแก้ไข Support Microsoft Office 365, Microsoft Outlook ได้
- มีทักษะการติดต่อประสานงานกับ User ได้ดี
- ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
- มีใจรักในงานบริการ
6

Purchasing Engineer [ระยอง]

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-Purchase and source for material or component in line with specified cost , quality and delivery target -Support purchasing and other relevant departments to communicate any supply problems ,which may impact on business operation, to suppliers . -Manage supplier relationships and keep up good communication -Evaluate vendor quotes to determine most desirable suppliers. -Do analysis on cost and review cost reduction activities -Coordinate with internal and external for supply chain development . -Improve internal and external logistics and other relevance from supplier to customer.
คุณสมบัติ
-Thai nationality -Bachelor in Engineering or Technical Degree, or Related Technical field -Experience in an engineering discipline with concentration on Supplier Quality. -Interest in Logistics Management , Transportation , Warehouse Management -Good skill in project management and presentation with the ability to clearly present recommendations and ideas and to summarize complex issues -Strong negotiation skill and good coordinator and able to work well under pressure. -Good Computer Skills and ERP system. -Good command of English both spoken and written. -At least 3-5 years relative experience in sourcing ,procurement or Purchasin ,Logistics Management.
7

จป.วิชาชีพ [ระยอง]

2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระบบความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน - งานระบบความปลอดภัยทรัพย์สินบริษัทฯ - การตรวจสอบ ติดตามผลงานด้านความปลอดภัย - การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี
- มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยและการรายงานต่อหน่วยงานราชการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานที่บริษัทฯในเครือ SNC Group อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
8

เจ้าหน้าที่บัญชี [ระยอง]

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านบัญชี การเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติ

- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชีการเงิน
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านบัญชี
9

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ [ระยอง]

2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ สรรหาว่าจ้างพนักงานตามแผนกำลังพล ทำค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน หน่วยงานราชการภายนอกและงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์ 1-3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
10

ช่างเทคนิค [ระยอง]

5 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาระบบการวางแผนและการผลิตในด้านระบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา เมคคาทรอนิกส์,ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์,เครื่องมือกล
- มีผลงานแข่งขันทักษะด้านระบบอัตโนมัติชนะเลิศ
11

ช่างยนต์ [ระยอง]

30 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนและตรวจเช็ครถในเขตที่รับผิดชอบ 2. ซ่อมรถให้พร้อมใช้งานตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด 3. วางแผนเบิกเตรียมอะไหล่สำหรับซ่อมให้พร้อมซ่อม 4. ตรวจเช็คเครื่องมือซ่อมให้พร้อมใช้งาน 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษาปวส ปริญญาตรี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 3.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 4.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ 5.มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
12

นศ. ฝึกงาน [ระยอง]

10 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามสายที่เรียนมา หรือตามความเหมาะสม
คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
- กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
- ขยัน อดทน มีวินัย และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
13

ฝ่ายบริการ ต้อนรับ [ระยอง]

2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลแขกผู้มาติดต่อและความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน , อุปกรณ์ , เครื่องดื่ม , อาหาร
คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปวส การโรงแรม
- ไม่มีรอยสัก
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีใจรักงานบริการ
14

พนักงานขับรถฉุกเฉิน (Ambulance) [ระยอง]

2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เตรียมความพร้อมสภาพรถ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน - เตรียมความพร้อมเส้นทาง/สถานที่รับ - ส่งผู้ป่วย ให้บริการและรับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ถึงที่หมายโดยปลอดภัย รับ-ส่ง ยา อุปกรณ์ เลือด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ ชาย อายุ 25 -35 ปี วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือสูงกว่า มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และมีความรู้เส้นทางเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
15

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ [ระยอง]

5 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขับรถโฟล์คลิฟท์ตักงานในกระบวนการผลิต,ตักพาเรท,โหลดงานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์,บันทึกข้อมูลการโหลดสินค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 20-38 ปี
- มีทักษะในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ตักงานในกระบวนการผลิต และโหลดงานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์
- มี Certificate ในการขับรถโฟล์คลิฟท์
- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า,ไม่ใส่ต่างหู
16

พนักงานฝ่ายผลิต [สมุทรปราการ, ระยอง]

60 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต ,Spot , เชื่อม , ประกอบงาน
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย (ผ่านกาารเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ส่วนสูง 160 ขึ้นไป น้ำหนัก 55 ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า,ไม่ใส่ต่างหู
- วุฒิการศึกษา ม.3,ม.6,ปวช.
- อายุระหว่าง 20-38 ปี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เข้ากะได้
- สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
17

พนักงานสโตร์ [ระยอง]

5 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
บันทึกรับ เก็บ จ่าย วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อกระบวนการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
18

หัวหน้าสโตร์ [ระยอง]

3 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านการ รับ เก็บ จ่าย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อกระบวนการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
วุฒิ ปวส.
- ป.ตรี สาขา โลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาจีนได้